Jaroslav Vítek

O DOBRÉM STVOŘENÍ

 

Hospodine, blaze tomu, koho vyvolíš  a přijmeš,

aby přebýval ve tvém domě.

Tam se budeme sytit dobrými dary,

chválit tvé jméno na věky. Amen

 

       Čtení Písma sv.: Gn 1,26-28.31.                       Písně: Ž 65., 425., 606., 159., 177.

 

     Text kázání: 1. list Timoteovi 4,4.5

 

     Všechno, co Bůh stvořil je dobré

     a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.

     Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.

 

 

     Apoštolský list se přiznává k tomu, co Bůh stvořil. Zřejmě je přesvědčen, že na tom záleží a záležet bude. To, co Bůh stvořil, ovšem není míněno jaksi obecně, jakože je to jakési kdovíco a všecko a možná nic – myslí se vposledu na jednu oblast Božího stvoření. Myslí se na to, co mají lidé k jídlu.

     Napadne vás přitom jako čtenáře Písma, komu ten apoštolský list byl určen. Byl prý to muž pověřený, aby kdesi vedl, spravoval křesťanskou pospolitost, sbor. Duchovní vůdce. Víckrát jsme zažili, a myslím, že ještě zas zažijeme, jak nás duchovně zaměření lidé soustřeďují k těm nejduchovnějším, vysoce nadzemským věcem. A najednou tu máme: potrava, jídlo a pití. To je velmi pozemské. Bezpochyby: jídlo pro lidi roste ze země – v nadoblačných výšinách zatím ještě nikdy nic nevyrostlo.

     V Písmu se vůbec o jídle píše pozoruhodně často. Když Pán Ježíš řekl, že ne jen chlebem je člověk živ, znamená to ovšem, že člověk je živ právě také chlebem. Jsme tím živi, jsme tím opravdu živi, není to projev jakéhosi málo duchovního přístupu. Pán Bůh nám dává chléb, abychom žili.

     Dává nám zvláštní místo mezi svými tvory. Když nás živí, tehdy nám tím to místo potvrzuje. Chléb, který od něho máme, je znamení – dnes se říká „signál“. Je to znamení toho, že nás k něčemu má, že nás chce. Je to potvrzení toho, co sděloval mnohokrát a mnoha způsoby, když mluvil k lidem kdysi. A je to potvrzení toho, co sděluje dnes, když k nám mluví v evangeliu Ježíše Krista.

     Proto Písmo k Božímu stvoření takřka v jedné větě přidá jeho slovo a lidskou odpověď. Žijeme jako lidé Bohem oslovení, a tudíž jako ti, kdo mu mají odpovědět. A tak prý Pán Bůh mezi všecko tvorstvo dává vnést svou svatost.

     Boží svatost, Boží posvěcující moc znamená právě to, že Bůh si činí nárok na to, co je jeho. Činí si nárok si nárok na své stvoření a nám lidem to dává oznámit.

     Když tedy patříme mezi jeho tvory, není to jenom proto, abychom si občas mohli zajít do zoo s tím, že se tam podíváme na všelijaké příbuzné. Sahá to dál. Všecko to, co je kolem nás, když vyjdeme ven, někdo tomu třeba říká příroda, všecko to má smysl když jsou u toho lidé. Bůh to nám lidem dal a nás u toho chce.

     Co všecko se tím otvírá, to rozhodně nesměstnáme do jednoho kázání. Tisíce směrů se nám dnes předkládají, kam by se lidé měli vydat. Jak na to, abychom to Boží pověření neodmítali, nekazili, nepřiváděli vniveč. Na tisíc cest ale nikdo nevykročí, většinou bývá starost i s jednou. A tak prosím teď jenom o jediné: pojďte se vyhýbat větě: Nás se to netýká, my máme duchovní zájmy. Nic z Božího stvoření se nemá zavrhovat. Dokonce se patří říci: všecko, co Bůh stvořil, má svou vzácnost, protože i my jsme pořád ještě Pánu Bohu vzácní.

     Chce nás mít pro sebe a dává to najevo i tím, že od něj máme jídlo. Pokaždé, když jdeme ke stolu, by stálo za to dát si to říci. Vděčně – a snad i s údivem – to přijmout. Většinou zapomínáme i na to. Ono to přesto platí, ještě stále.

     Jedna příležitost ovšem je taková, že to máme jak dát najevo. To je při hostině chleba a vína, když se u ní potkáváme.

     Pán Ježíš skutečně ustanovil jako památku vrcholu svého díla společné jídlo a pití. U jeho stolu zas vychází najevo, že všecko, co Bůh stvořil, je dobré – a Bůh nás v tom stvoření má pro sebe.

 

Vyznání vin.

Apoštolské vyznání víry.

 

Sv. večeře Páně.