Renata Šilarová

KÁZÁNÍ NEDĚLE "ROGATE" 27. DUBNA 2008 V PLZNI - ZÁPADNÍM SBORU

(KE DNI ZEMĚ 22. DUBNA)

----------------------------------------------------------------------

 

P O D M A Ň T E   Z E M I

-----------------------------------

 

 

VSTUP:  Jak  nesčetná  jsou  Tvá  díla,  Hospodine! Všechno jsi učinil

moudře, země je plná tvých tvorů. (Ž 104, 24)

 

 

ČTENÍ: Ž 8

 

TEXT: Gn 1, 27-28: "Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil

jej, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

     A Bůh jim požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi.

Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade

vším živým, co se hýbe na zemi."

 

1. Uctívání nebo úcta?

2. Podmanit zemi

3. Úcta k životu

 

     1. UCTÍVÁNÍ NEBO ÚCTA?

     ----------------------

     Mnoho  dnešních novopohanů  vyčítá  právě  křesťanství, že  má na

svědomí   zplundrování   země.   Mnozí   vyhledávají   stará  pohanská

náboženství,  ve  kterých  se  uctívá  příroda,  vzývají  se  přírodní

božstva, splývá se s přírodou.

     Nebuďme  hned hotovi  s odsudkem.  Mnoho těchto  převážně mladých

lidí je  schopno vidět věci,  které my nevidíme.  Jim opravdu leží  na

srdci  naše  země,  čistota  ovzduší  a  vody,  původní řád a harmonie

v přírodě , kterou člověk  narušil exhalacemi a chemikáliemi. Nemůžeme

se vůbec  divit tomu, že určité  skupiny mladých lidí touží  po sepětí

s přírodou,  když od  ní byli   odtrženi. Když  vyrůstají v  šedi měst

a sídlišť, v hluku a smogu. Nedivme se, že se tak často ptají, proč se

museli narodit  do tohohle hnusného  světa. Nedivme se,  že to někteří

řeší i dobrovolným odchodem ze života, ve kterém nenašli zalíbení.

     Myslím  si, že  Pán Bůh  od  počátku  chtěl, aby  se člověk  mohl

přírodou  těšit, aby  z ní  čerpal sílu,  aby v  ní okříval,  aby mohl

obdivovat Jeho dílo  a bohatství Jeho stvoření. Každý  z nás přece jde

rád  alespoň na  procházku do  zeleně, do  lesa, kde  je svěží vzduch,

ticho.  Já osobně  velice rozumím  té žízni  po přírodě,  kterou mladí

projevují až jakýmsi zbožštěním přírody. Žízním po ní také a hledám si

ji všude,  kde to jen jde.  Nahlížím do zahrádek, těším  se z trávy či

pampelišky na kraji chodníku, obdivuji  mraky při západu slunce, vítám

i déšť  jako požehnání  pro pole  a louky,  raduji se  ze sněhu, který

přetváří krajinu do pohádkové podoby.

     Rozumím i tomu,  když mi ti mladí uctívači  přírody říkají, že to

všechno,  co  nás  obklopuje,  je  Bůh.  Že  v těch stromech, mracích,

květech a sněhových  vločkách je Bůh. Zase se  nepohoršujme. Možná, že

jsou  blíž pravdě  než my,   kteří to  všechno bereme  tak samozřejmě.

Možná,  že do  jisté míry  je pravda  i to,  že křesťané, kteří špatně

pochopili své  poslání podmanit zemi,  ji vydrancovali. Vykáceli  lesy

a dali tak vzniknout pouštím, které se stále šíří. Ničí zemi vynálezy,

které  produkují  skleníkové  plyny,  takže  nevíme,  jak na této zemi

budeme  dále  žít.  Všichni  to  tušíme,  že  nás čekají nedobré věci,

půjde-li to  dál. Že přijdou další  povodně a sucha, tornáda  a bouře.

Mnoho z nás, i křesťanů, však jako by strkalo hlavu do písku.

     Nehlásám v žádném případě návrat k uctívání přírody nebo nějakých

přírodních  božstev.  Jsem  křesťanka,  a  proto  chci  přistupovat  k

přírodě,  k  tomu  dobrému  a  krásnému  a  nesmírně  bohatému  Božímu

stvoření,  kterému  také  někdy  ani  nerozumím,  s  úctou.  S úctou a

odpovědností, kterou nám Pán Bůh svěřil. Vím, že asi nezměním množství

exhalací, o kterých se rozhoduje ve vládách tohoto světa. Mohu se však

modlit za ty, kdo mají v rukou  moc, aby i oni cítili svou odpovědnost

před Bohem za naši zemi.

      Mohu však dělat mnoho věcí tak,  abych byla k Božímu stvoření co

nejšetrnější. Patří  sem docela obyčejné věci,  které může dělat každý

z nás. Tříděný odpad, šetrné používání saponátů, rozumné hospodaření

s energií - šetrné topení, neplýtvání vodou a potravinami. (Co se toho

týče  -  víme  jen,  kolik  jídla  jde  do  odpadu z našich restaurací

a jídelen? Je to  prý závratné. Asi by se z  toho najedly tisíce lidí.

S tím  ovšem souvisí  další věci,  jako úsporné  vaření doma a veřejné

stravování, zaměstnanost žen s malými dětmi a neúcta k domácím pracím

atd...)

 

     2. PODMANIT ZEMI

     ----------------

     Jestliže Pán Bůh dává člověku  k obývání nádhernou planetu zemi a

říká:"Podmaňte ji,"  tak tím rozhodně  nemyslí, aby ji  člověk vysál a

zahodil jako  papír od bonbónu.  Tím by sám  přestal žít. Pán  Bůh dal

člověku  zemi s  rostlinami a  živočichy, aby  ji podmanil.  Aby na ní

vládl jako rozumný zahradník, který se  stará o svou zahradu s velikou

láskou. Člověk však začal s přírodou zápasit. Vykácel  lesy, protože

ještě nevěděl, že mu pomáhají dýchat. Vyhubil mnoho zvířat, protože se

mu  zdála nebezpečná.  Na zemi hynou živočišné  druhy čím  dál větší

rychlostí, protože přestávají mít místo a podmínky pro svou existenci.

Mnohým  je  to  jedno.  Slyšela  jsem  říkat  jednoho  -  také mladého

- člověka: "No tak nebudou velryby. Co na tom. Vždyť už vyhynulo tolik

zvířat,  a nic  se nestalo."  Jenomže ty  velryby jsou  Boží stvoření.

A všechno kolem  nás. Pomíchali jsme i  živočichy, takže jsme narušili

rovnováhu v přírodě. Potom  musíme zabíjet přemnožená zvířata, abychom

se před nimi chránili.

     A na druhé  straně máme velkochovy krav a  prasat a slepic, které

žijí v otřesných  podmínkách a krmíme je masokostní  moučkou, takže ta

zvířata trpí a degenerují a lidé  také. O utrpení zvířat na jatkách už

ani   nemluvě.  A   proč?  Abychom   měli  každý   den  maso  a  vejce

a debužírovali.  Zcela zbytečně.  Proč  mají  mít slepice  kratší dny,

a snášet více vajec,  než jak to určil Bůh?  Abychom my měli nadbytek.

Ubohá  slepice nám  nikomu nemůže  povědět,  jak  jí je.  A nikomu  si

nemohou ty slepice postěžovat, když chcípají ve vedrech v přeplněných

slepičárnách.

     Možná  vám připadá  zbytečné toto  připomínat. Můžeme  s tím však

souhlasit jako křesťané? Může nám  být lhostejný ten němý nářek tvorů,

které stvořil také náš Stvořitel? Můžeme si myslet, že to projde nám,

jako lidstvu, beztrestně? Nebudeme jednou souzeni i za tohle utrpení,

které jsme přivodili tvorům, kteří se nemohli bránit?

 

     3. ÚCTA K ŽIVOTU

     ----------------

     Nezapomenu nikdy, jak kvůli mně umřelo house. Kvůli mé hlouposti.

Rodiče si pořídili dvě housata a já jsem je předčasně dávala do

umyvadla s vodou, aby plavala. Chudáci, nikdy nezapomenu, jak klopili

hlavičky a jak jim byla zima. To jedno to nepřežilo. Do dneška je mi

to líto.

     Někdo by  řekl: "No, o jedno  house." Jenže já jsem  mu způsobila

utrpení. O  to jde. Pán Bůh  nám dal rostliny i  živočichy, abychom je

podmanili,  tedy abychom  je i   rozumně užívali,  ne však  abychom je

trápili. Bůh nás stvořil ke svému obrazu. Dal nám rozum a cit, abychom

dovedli soucítit  i s jeho stvořením  a rozumně se o  něj starali. Mám

dokonce výčitky  svědomí, když nezaleju  anebo přeleju květiny,  takže

zahynou.  Jestliže  jsem  je  uvěznila  v  květináči,  pak  za ně nesu

odpovědnost.  Ony mi  mou péči  vracejí potěšením,  které z  nich mám.

Jednou mi jedna žena vyprávěla, že nechtěla pít v práci víno, a tak ho

nalila na  kytku v květináči.  A se smíchem  dodala: "Jestli ta  kytka

chcípla, to nevím." A ve mně zatrnulo.

     Možná to někomu přijde pošetilé, ale takto vnímám Boží stvoření,

onu "úctu k životu," jak to nazval A. Schweitzer. A patří k tomu

i zabíjení pavouků a komárů a much. Někdy je nutné. Mohli bychom jít

až k blechám a roztočům a bakteriím. Někteří buddhisté prý nosí roušku

na tváři, aby nevdechovali bakterie a tak zbytečně nezabíjeli. To asi

dělat nebudeme. Jde o to, abychom vždy dokázali být těmi moudrými

zahradníky, šafáři, jak říkají Kraličtí. Nejde o uctívání přírody

a klanění se jí, ale o úctu k životu, o úctu k tomu, co Pán Bůh

stvořil. On nám propůjčil určité pravomoci, abychom z té země, kterou

nám svěřil, udělali krásnou zahradu. Aby to nebyla ani jen divočina,

ale ani jen pustina, v jakou se již proměnila na mnoha místech.

     Nemohu nevzpomenout ani na  toho legendárního svatého Františka z

Assisi,  který se  dorozumíval s  ptáky a  zkrotil vzteklého vlka. Je

možné přátelit se i s dravou zvěří. Člověk je schopen si podmanit

i ryby a ptáky a tygry a velryby a vlky.

 

     Konečnou harmonii čekáme všichni až při obnově všeho  stvoření,

které  nám  Bůh  zaslíbil.  To  ovšem  neznamená,  že bychom nad naším

současným  světem  měli  zlámat  hůl  a  čekat    na obnovu. To Boží

pověření k  dobrému šafářství, k  dobrému hospodaření, to  stále trvá.

Jsme  stvořeni k  Božímu obrazu  a jako  příklad máme  před očima Pána

Ježíše  Krista, který  nám ukázal,  jaká má  být naše  cesta. Že je to

cesta  trpělivé služby,  cesta oběti,  která nečeká  na oslavu.  Cesta

lásky  k celému Božímu stvoření,  cesta soucitu.  Cesta, která pomáhá

všem, kdo trpí.  Kéž nás Duch svatý osvítí a neustále znovu osvěcuje,

abychom setrvali v lásce a úctě  k Božímu stvoření. Kéž nám Duch svatý

dává  sílu pracovat  tak, aby   se mírnila  bolest jeho  stvoření, aby

nastávala harmonie a povstával život. Amen.

 

Modleme se: Pane Bože, jak úžasně jsi všechno stvořil! Věříme, že jsi

daroval nám, lidem, krásný svět. My jsme ho však tolik poničili, že

nám tu často krásně není. Prosíme, Bože, pro Ježíše Krista, odpusť nám

naši vinu! Smiluj se nad námi, lidmi, a dej nám všem moudrost, pokoru

a touhu po nápravě všech věcí. Kéž se my i všichni lidé obrátíme k

Tobě, aby se zahojily rány Tvého stvoření! Vyhlížíme nové nebe a

novou zemi. Dej, ať ji už nyní umíme tvořit z toho, cos nám svěřil.

Neponechej nás v netečnosti, lhostejnosti vůči lidem, zvířatům a

rostlinám, vůči vodě a vzduchu, vůči vesmíru. Pane, smiluj se nad

námi, smiluj se nad vším, co jsi stvořil. Ty jsi přece dobrý Bůh, jsi

plný slitování. Děkujeme Ti. Amen.

 

Písně: 19, 438, 549, 613, 623

 

Poslání: Máme pevnou důvěru v Božího Syna, že nás slyší, kdykoliv o

něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv

o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

(2.J 5,14n)