Dagmar Ondříčková

Žalm 104                                                      

Příroda pohledem věřících očí

neděle díkůvzdání za úrody

Vstup:

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i od Pána našeho Ježíše Krista.

Ztišením se sluší Tebe chválit, Bože, na Sijónu, plnit Tobě sliby. K Tobě, jenž modlitby slyšíš, přichází veškeré tvorstvo. Navštěvuješ zemi, hojností ji zahrnuješ, velmi bohatou ji činíš. Ty svou dobrotou celý rok korunuješ, ve Tvých stopách kane tučnost, kane na pastviny v stepi, a pahorky jásotem se opásaly. Louky se oděly stády, doliny se halí obilím, zvučí hlaholem a zpěvem. Amen                                        Žalm 65,2-3.10.12-14

 

Píseň: 604  626  65

Modlitba: Hospodine, Stvořiteli všeho viditelného i neviditelného, chválíme Tě za všechno, co od Tebe dostáváme. Děkujeme Ti za celý tento svět, který jsi stvořil dobrý a krásný ke své slávě i k naší potřebě. Přidáváme se k chvalozpěvu nebeských zástupů i k jásotu pozemských tvorů, který zní k oslavě Tvé lásky, dobroty, moudrosti, velikosti a moci. Vyznáváme Tě a přinášíme Ti oběť chvály za sebe, za ty, kdo neumí oblékat své pocity do slov, i za ty, kdo Tě chválit zapomněli. Zvláště pak Ti děkujeme za to, že ses nám dal poznat jako Učinitel i Vysvoboditel a že smíme na vše hledět Tvým pohledem. Děkujeme, že nám dáváš na všem spatřit Tvůj podpis i Tvé láskyplné věnování. Děkujeme, že i tento rok jsi korunoval svou dobrotivostí a dal jsi vzrůst všemu, co potřebujeme my i ostatní tvorové. Přinášíme Ti, co jsme přijali z Tvé štědré ruky a děkujeme, že skrze Tvého Ducha se mohou stát i tyto pokrmy zástavou Tvé lásky. Děkujeme Ti také za to, že dosud můžeme užívat svá těla a že poctivá lidská práce přináší výsledky; děkujeme za naše rodiny i za to, že jsme zde směli žít v míru.

            Prosíme, přijmi naše chvály i chvály všech ostatních společenství Tvého lidu. Prosíme, požehnej zvěstovanému Slovu i stolu Kristovu. Dej, abychom ani po skončení této neděle nezapomněli, že žijeme z Tvých darů, uměli se z toho radovat a prokazovat Ti vděčnost. Dej, ať z této radosti vychází také úcta ke Tvému stvoření i dobré zacházení se vším, cos nám z lásky daroval. Amen

Zpovědní otázky

Slovo milosti: Žalm 34,9a.11

Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. I lvíčata strádají, hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina. Amen

Píseň: 680  67  425

Základ kázání: Žalm 104,1-35 (ekumenický překlad)

   Bratři a sestry, milý sbore, tento žalm má mezi theology přezdívku ekologický, jelikož krásně líčí harmonii všech ekosystémů a o člověku nemluví izolovaně, nýbrž v souvislosti s ostatním tvorstvem. Ukazuje se zde, že svět lidí a zvířat si nemusí překážet, a hlavně, že člověk i ostatní tvorové jsou stejně bytostně závislí na svém Stvořiteli. A proto chci dát tomuto žalmistovi slovo právě dnes, v neděli díkůvzdání za úrody. On nás povede a ukáže nám, proč může vy-zývat svou duši k dobrořečení a proč vidí svět tak, jak jej vidí. Jeho první pohled totiž nesměřuje k ničemu z tohoto stvořeného světa, ale vzhůru nade všecka nebesa. A tam netuší nějakou anonymní sílu, ale Toho, kterého může oslovit Bože můj. Obrací se k Bohu, který mluví, který se rozhodl stvořit jej jako svůj protějšek, povolat jej na svou cestu, vyvést jeho národ z otroctví, svázat se s ním věčnou smlouvou. Mluví s Bohem, který se rozhodl jej milovat, nést a vychovávat jej jako dítě. Žalmistovo Bože můj pramení z jistoty Božího příklonu, ale na druhé straně také z ochoty nebýt sám svůj, ale svého věrného Spasitele. Chce vyznat, že je milován Svrchovaným, Nevýstižným, Neovládnutelným, jemuž se odevzdává v plné úctě a poslušnosti. Tento vztah je předpokladem pro všechno, co bude dále vysloveno, pro celý ten velebný hymnus. Protože žalmistu předešla Boží láska a věrnost, může o Boží velikosti mluvit s tak velkou radostí. I my dnešní věřící o ní můžeme mluvit s radostí, protože je to moc, sláva, velebnost, moudrost a umění Milujícího a Milovaného, zjevované přiměřeně naší lidské konstrukci. Můžeme se chlubit Bohem, asi jako když dítě vykládá, co všechno umí jeho tatínek, protože Bůh stejně jako pozemský tatínek dává svým dětem jistotu, že jsou Jeho, i příležitost uvědomit si na své úrovni Jeho přednosti. Díky tomu, že nás s Bohem věčně spojuje láska, mohou ze srdce žalmisty i ze srdcí všech věřících tryskat stále nová vyznání o velikosti, závažnosti a slávě Božího díla a mohou se propojit v nekonečnou píseň, aniž bychom se začali cítit jako mravenci v blízkosti necitelného obra. Vždyť náš Bůh se neoslavuje děsivými efekty, ale stvořením, udržováním, vysvobozováním a ochranou života. A se slávou našeho milovaného Boha vzrůstá i naše důstojnost. Jak slavné je být milováni Všemohoucím, Stvořitelem nebe i země, Udržovatelem všeho života a vší harmonie! Jak nadějné je patřit k Tomu, který má veškerou moc na nebi i na zemi! Teprve po tomto zaměření vzhůru k Bohu se pozornost žalmisty obrací do světa a ten se pak jeví zcela jinak. Je viděn jako jeviště Stvořitelovy slávy. Takový pohled je důsledkem blízkého obecenství s Bohem, výsadou lidí, kteří již dříve poznali Boha jako Vykupitele a Dobré-ho Pastýře. Ze světa samého jej vyvodit nelze. A tak i touto výjimečnou nedělí, která je soustředěna na to, co slouží k sycení těla, proniká to, co zvěstujeme a vyznáváme v nedělích ostatních: totiž láska Boží, jež za nás bojuje a svou obětí přemáhá smrt.

            Odstavec následující po oslovení Boha žalmista věnuje vy-znání poddanosti všech přírodních sil Bohu – jsou Jej poslušny na slovo, okamžitě plní Jeho rozkaz, slouží Mu jako Pánu a nevymykají se řádu, který jim určil. Žalmista ukazuje, že se není čeho se bát, neboť tento svět není nevypočitatelná démonie, z níž by bylo nejlépe utéci. Říká svým současníkům, že přírodní síly není třeba uplácet a zbožňovat, protože tento svět není vydán napospas jejich dobrým a špatným rozmarům, ale vše tu slouží jejich Bohu a nepře-kročí to Jím určené meze. Říká i nám, kteří jsme prožili pětisetletou vodu a slýcháme o zemětřeseních, hurikánech a dalších katastrofách, že náš životní prostor je spolehlivý, neboť je v ruce Spolehlivého, z níž se nevymkne. Že nemusíme žít jako ustrašené oběti ne-předvídatelných hříček, ale můžeme se chovat jako děti v bezpečném domově. Zeměkoule zůstane prostorem řádu, prostorem způsobilým k životu. Tento důraz se vrací ještě v závěru žalmu, kdy moře není líčeno jako sídlo vše ohrožujících sil chaosu, ale jako domov mnoha živočichů, jako hřiště pro mořského obra, kterého si Bůh udělal ke své potěše, i jako užitečná cesta pro lidi. Z Boží ruky vychází svět připravený k službě životu, v němž je dokonce pamatováno na víc než na jeho pouhou údržbu; z Boží ruky vychází domov.

            Dále žalmista oslavuje Boží péči o vše živé: o suchozemské i mořské, rostlinné i živočišné, divoké i zdomácnělé, zvířecí i lidské. Voda už v Boží ruce není smrtonosný živel, ale živel obnovující život všech tvorů. Bůh tvoří potravu pro zvířata i pro člověka. Oběma dal místo ve svém světě: zvířatům patří divočina, člověku pole. Oběma Bůh dává i čas na jejich činnost: zvířatům noc, člověku den. Slunce a měsíc byly stvořeny, aby jim ho odměřovaly. V žalmistově pohledu si člověk a zvířata nepřekážejí. Každý koutek přírody líčí jako útočiště, domov nějakého tvora, který mu vyhradila Boží láska. Kdo si osvojí tento pohled, kdo vidí Boha, jak rozdává všem svým tvorům domovy, chová se všude šetrně. Chová se šetrně k tomu, co obývá sám, i k tomu, co obývají jiní. Neodváží se zrušit Boží věnování, přisvojit si nebo zničit něco, co má zachovávat jiný život. Kdo je sám Bohem obdarován a vidí vše jako zástavu Boží lásky, ten přeje i jiným tvorům štědrá Boží obdarování a radostně chválí Boha za to, že je rozdílí. A člověk přece obdarován je! Bůh mu dává krásné místo k životu, dává mu jídlo a nápoj, ale také radost. Jako důkaz toho jsme přinesli ukázky z úrod. Člověk živý chlebem i Slovem Božím smí zářit jako na nejskvělejších hodech. Dostává navíc od Boha dvojí věc, již nedostává žádný jiný tvor: víno, aby se mohl radovat se svými bližními, aby mohl Pánu Bohu obětovat oběť chvály, aby mohl v závdavku okusit i ten kalich, který je pro něho připraven na hostině svatby Beránkovy. A také dostává službu a čas pro ni. Ne bezcílnou lopotu, ale službu, ze které mají všichni užitek a ze které se smí radovat. V první knize Bible je obrazně nazvána obděláváním a střežením Boží zahrady, ale nezmizela ani po vyhnání lidí z ráje. Kdo zná Boha, pro toho už není země ani jiné působiště protivníkem, který plodí jen trní a bodláčí, ale může na něm pocítit své zapojení do pokračujícího Božího díla. A proto jsme na úvod děkovali i za výsledky té práce, která se přímo nezabývá zemí, protože i ona může být službou, kterou Bůh obrací ke své slávě i k užitku našemu a k užitku všeho stvoření pod nebem.

            Dále žalmista vyznává: To vše s nadějí vzhlíží k Tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm. Rozdáváš jim a oni si berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým. Tak staví člověka do jedné řady s ostatní-mi tvory a vyznává jeho závislost na Boží péči. Nejsme méně zemští a křehcí než kterýkoli jiný tvor. Tak žalmista bere člověku falešné sebevědomí, pýchu, v níž se tak rád chvástá svými výkony, iluzi, v níž tvrdí, jak si sám všecko zajistil svou prací, bez cizí pomoci. Vždyť i to, co člověk pěstuje, je stvořeno a udržováno při životě Bohem, a proto vydává užitek. Věřícího člověka nezahanbí, že si tohle musí uvědomit. Vědomí závislosti pokoří a pobouří jen světáka, který škrtl ze svého vidění světa Boha, chce patřit jen sobě a za všecko děkovat také jen sobě, světáka, který se vrhá na své prostředí jako na nepřítele. Ten každé vědomí závislosti od sebe zahání hesly jako „poručíme větru, dešti“ či „blahobyt dovedeme vyrobit“, aby si připadal silný. Milujícího naopak potěší, že žije z moci Milovaného, že vlastně nežije on, ale Milovaný v něm. Milujícího potěší, že je obdarováván, protože to pro něj znamená, že láska Milovaného je veliká. A ještě sám hledá její další důkazy. Máme-li Pána Boha rádi, pak nás nemůže zahanbit odhalení, co všechno při nás pochází z Je-ho lásky. Zjistíme-li, že úplně všechno, tak nás to naopak rozradostní, jelikož pak nic není mimo naši lásku, pak nic není v jiné ruce než v té, která nás miluje. V této radosti žalmista chválí Hospodina a chce Mu zpívat žalmy po celý život. A v podobné radosti říká apoštol: Všecko, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze Něho děkujte Bohu Otci. Ta radost se totiž neprojevuje jen tím, že se člověk modlí a zpívá, i když to je právě ona, která vytvářela a vytváří to nejhezčí v modlitebním pokladu církve. Projevuje se i tím, že člověk rád dělá všechno, co si Bůh přeje a co pro člověka připravil. Tak věřící dokazuje, že i u něho platí to, co vyznává žalmista: Hospodin je moje radost. Každý, kdo pochopil, jak je Boží láska veliká a že právě ona je základem všeho – světa, života na zemi, mé i tvé osobní existence – chce, aby jeho ústa i celá jeho bytost mohly stále chválit dobrého Boha. A také si přeje, aby zmizelo to, co brání Bohu nerušeně se radovat ze svého díla a Jeho věrným oslavovat Jeho lásku.

            Žalmista nakonec ukáže, že vidí i to. Že se neuzavírá před nevábnými pohledy, že vnímá i rozpor mezi dokonalostí a bohatstvím Božích darů a disharmonií současného světa. Ví, že do stvoře-ní zasahuje hřích a ohrožuje život svými smrtícími plody. Ví také, že hřích je sem vnášen lidmi, ne ostatními tvory. A proto prosí: Kéž hříšníci vymizí ze země, kéž svévolníci nejsou! Jinými slovy říká: „Bože, který udržuješ život a obnovuješ svým Duchem tvář země, dokonej svůj boj, dej, ať se neprosazuje svévole a člověk nenaslouchá tomu Zlému, ukrať čas, kdy ten Zlý smí ještě svádět, aby si Tvé stvoření oddechlo a také já abych se dočkal, že bude opět tak krásné a nedotčené jako na počátku.“ V té prosbě je zajedno s námi, i když my si myslíme, že žijeme v nejhorší době, kdy lidská svévole má k dispozici takové ničivé možnosti, jako nikdy předtím. Myslím, že žalmista ani nepotřeboval vidět lesy zemřelé vestoje, knihu vyhynulých a ohrožených druhů, krajinu kolem Mostu nebo Černobylu, kácené pralesy, tající ledovce, hořící ropné vrty, otrávené vody, zamořené ovzduší a následky klimatických změn. Viděl dost projevů hříchu, jež tehdy stejně jako dnes hyzdily tvář země: chamtivost, nenávist a závist, jež plodí války, násilí, strach, útisk, hlad, rozvrat rodin a vztahů. Ostatně i některé tehdejší kultury dokázaly proměnit zelené krajiny v bezvodou poušť. A pod tíhou těchto zkušeností žalmista volal po nápravě k témuž milujícímu Bohu, kterého chtěl chválit celým životem za Jeho lásku a dokonalé dary. Byl si jist, že se jí dočká, že Bůh si nenechá své stvoření vyrvat hříchem z rukou a zničit. A proto se za ně přimlouvá. Ano, přimlouvá. Jeho prosba nepramení z pomstychtivosti, ani z představy, že jedni jsou bílí a druzí černí, a Bůh by měl prostě ty černé vyhubit. Vychází z úcty a lásky k Božímu dílu, kterou v něm vzbudil sám Stvořitel. Žalmista viděl budoucnost nadějně: jako čas, kdy Hospodin zvítězí a bude se radovat ze svého díla. Jednou opravdu přijde čas, kdy Bůh už nebude muset nad svým stvořením truchlit. Nikdo je už nezraní, nezhyzdí. Boha nebude muset mrzet, že něco stvořil, nebude Ho bolet, jak to v našich rukou dopadá, tvorstvo k Němu nebude vysílat pláč beze slov. Dokonce i z koruny tvorstva, z člověka, se bude moci znovu rado-vat, protože člověk už nebude otrokem hříchu. V ten den Bohu zbude jen radost z Jeho díla. Ten den smíme spolu se žalmistou vyhlížet. Stůl, který je zde prostřen, nám připomíná, že to podstatné pro uskutečnění této naděje je již v Kristu hotovo, a také nám říká, že ona se plně uskuteční v den svatby Beránkovy, v den druhého příchodu našeho Pána. Ale dokud jsme na cestě, prokazujme vděčnost svému Bohu spolu se žalmistou také tak, že budeme prosit za vyloučení moci hříchu z Jeho stvoření, budeme se přimlouvat za ty, kdo si kvůli hříchu nemohou vychutnat dobré Boží dary, a že také budeme přemáhat následky porušenosti našeho světa láskou k postiženým, sdílením Božích darů s druhými. Co jsme dostali, jsme dostali z lásky, a proto se sluší, abychom to dál užívali k službě lásky všem tvorům a k budování vztahů lásky mezi lidmi. Amen

Modlitební chvíle a Otčenáš

Píseň: 179  169

 

Služba stolu Kristova

 

Pozvání: Já jsem Hospodin, Bůh tvůj, já jsem tě přivedl z egyptské země. Otevři svá ústa, naplním je. Žalm 81,11

Propuštění: Koloským 3,15-17 nebo Efezským 5,19-20

Píseň: 258  448  510

 

Díkůvzdání a přímluvy

Sborová ohlášení

 

Poslání: Ž 136,1-9.25-26 nebo Ž147,7-11

Požehnání: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši od tohoto času až na věky. Amen

 

Píseň: 699  544