European Christian Environmental Network (ECEN) je organizace, která se již osm let snaží probouzet v křesťanech vědomí  spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí, motivovat je k aktivitě a všemožně jim na této cestě pomáhat

Žijeme v éře nových energií


5 října 2006

Výzva shromáždění ECEN ve Flamslattu pro všechny evropské církve a křesťany 

Shromáždění ECEN se  ve Flamslattu v září 2006 zabývalo energetickou otázkou. Energie byla naším hlavním tématem již v Minsku, v roce 2001 . Tehdy jsme požádali "církve, aby se aktivně zapojily do tvorby nových scénářů získávání a využití energie, ve kterých jsou jednoznačnými a bezpodmínečnými prioritami úspory energie a její získávání z obnovitelných zdrojů."

Výroba a spotřeba energie v Evropě dnes stojí tváří v tvář obrovské výzvě:

 • klimatická změna je bezprostřední reálnou hrozbou
 • nespravedlivé a nerovnoprávné přístupy k využívání energie v globálním měřítku ohrožují světový mír
 • cena fosilních paliv stoupá s  přibližujícím se vyčerpáním zásob ropy
 • staví se jaderné elektrárny, které však pro mnohé nejsou etickou volbou

Toto jsou symptomy pokřivených hodnot konzumních společností, které hledají štěstí v drancování přírodních zdrojů planety namísto radostného a odpovědného užívání těchto požehnaných Božích darů. Ve světle křesťanské zvěsti a smyslu pro spravedlnost žádáme církve o aktivitu.

Energie v technickém smyslu slova je zasazena v širším horizontu duchovní energie a životních energií. Ve svém osvobozujícím slitování je náš Bůh jako keř, který hoří a neubývá (Ex 3). V Ježíši Kristu  nám Bůh předává uzdravující a přeměňující energii lásky (J 15,9). Láska je energie víry (Ga 5,6), Boží nekonečný dar pro konečné bytosti v konečném čase. Stejnou perspektivou  máme jako křesťané vidět svou zodpovědnost a svůj vztah k potřebě a spotřebě energie.

Dostatečnost

Atmosféra, čerstvá voda a půda planety Země, na kterou nás Bůh postavil, mají limity, které svými požadavky na zdroje energie a surovin překračujeme. Musíme se naučit žít v rámci limitů nosné kapacity Země a přinášet křesťanské svědectví změnou životního stylu

Ale různorodost života, jeho mnohotvárnost a krása, možnosti vědeckého zkoumání a uměleckého ztvárňování, cesty, kterými nás příroda vede blíž k Bohu, nemají hranic.

Zvyšujme povědomí o potřebě nižší rychlosti života a omezení spotřeby a dychtěme po opravdovém bohatství Země.

Efektivita

Důvody pro šetření energií jsou nepopiratelné. Účty za energii je možné o mnoho procent snížit, je to levné, nepotřebujeme k tomu složité technologie, nemusíme přinášet oběti.

Proč to tedy všichni neděláme? Není  to totiž atraktivní, nebaví nás to a výsledek není vidět hned, vždycky taky máme na práci něco zajímavějšího.

Najděte efektivní způsoby využívání energie v kostele a dalších církevních budovách a při dopravě:

 • proveďte audit  využívání energie 
 • sepište si co a do kdy můžete zlepšit
 • udělejte to ještě před Evropským ekumenickým shromážděním v Sibiu v září 2007.

Obnovitelné zdroje

Výroba energie by měla být v největším možném rozsahu založena na obnovitelných zdrojích a pomocí malých elektráren využívat místní podmínky a pokrývat místní potřebu.

Zajímejte se o evropskou energetickou politiku a řešte tyto otázky se svými politiky.

Kostely mohou často být díky své poloze dobře využity k výrobě energie z obnovitelných zdrojů v malém. Pokud to uděláte, poznáte lépe skutečnou hodnotu energie a budete ji moudře využívat. Udržitelně získaná energie bude společnosti ku prospěchu.

Vyrábějte si svou vlastní energii, zařiďte si například solární vytápění, malou vodní elektrárnu, zpracování biomasy, nebo malou větrnou turbínu, mějte přitom na paměti ochranu okolní krajiny.

Planetární perspektiva

Hospodaření s energií na úrovni menší komunity neznamená, že  máme být slepí ke zbytku světa. Stále si musíme uvědomovat, že to, co každý den děláme,  působí na život na planetě jako celek.

Ovlivňujeme :

 • lidi v chudší většině světa – je přece spravedlivé, aby se mohli z Božích darů těšit stejně jako my.
 • další biologické druhy a ekosystémy – vše živé na planetě je milováno Bohem a pro nás požehnáním, nejsou to pouhé zdroje k využívání. 
 • budoucí generace – způsobujeme nenapravitelné škody na Boží Zemi, na které budou žít.

Poté co jsme využili výše zmíněné možnosti moudrého hospodaření s energií, kompenzujme svůj podíl na emisích CO2 finanční podporou některého šetrného energetického projektu v zemích chudého jihu.

Jako členové Evropské křesťanské sítě pro životní prostředí vyzýváme vás, své církve, k aktivitě v každé z těchto čtyř oblastí ještě před Evropským ekumenickým shromážděním v Sibiu v září 2007.

 

Napište, prosím, krátkou zprávu o tom, co jste v každé oblasti udělali a potom:

 • nám dejte vědět emailem - webeditor@ecen.org
 • informujte své okolí prostřednictvím plakátů, akcí, či uměleckých výtvorů
 • povězte to svým politikům a požadujte od nich podporu své práce a angažovanost na místní, národní i evropské úrovni.

Doufáme, že vás této text podpoří a pomůže vám pustit se do práce ve vaší církvi či společenství.

Pane, naplň nás svou energií, abychom obrátili své myšlenky v lásku a svou lásku v činnost pro užitek ostatních a dobro Tvého stvoření. AMEN.

Informace o energetických tématech, kontakty na křesťanské iniciativy a způsoby, jak se zapojit najdete na www.ecen.org